MODEL D’INFORMACIÓ PER CAPES O NIVELLS

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE l 119/1, 2016.05.04) (en endavant, RGPD), proporciona un marc modernitzat i basat en la rendició de comptes per a la protecció de les dades a Europa.

En aquest sentit, l’article 12 de l’RGPD, sota l’epígraf “Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat”, estableix el següent en el seu apartat 1:

El responsable de l’tractament de prendre les mesures oportunes per facilitar a l’interessat tota informació indicada en els articles 13 i 14, així com qualsevol comunicació d’acord amb els articles 15 a 22 i 34 relativa a el tractament, de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, en particular qualsevol informació adreçada específicament a un nen. La informació serà facilitada per escrit o per altres mitjans, inclosos, si escau, per mitjans electrònics. Quan ho sol·liciti l’interessat, la informació es pot facilitar verbalment sempre que es demostri la identitat de l’interessat per altres mitjans.

Per fer compatible la major exigència d’informació que introdueix el RGPD i la concisió i comprensió en la forma de presentar-la, des de les Autoritats de Protecció de Dades es recomana adoptar un model d’informació per capes o nivells.

L’enfocament d’informació multinivell consisteix en el següent:

– Presentar una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les dades.

– Remetre a la informació addicional en un segon nivell, on es presentaran detalladament la resta de les informacions, en un mitjà més adequat per a la seva presentació, comprensió i, si es desitja, arxiu.

CAPA 1 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació s’ha de facilitar a l’usuari en el mateix moment de la recollida de les dades, de manera accessible, completa i clarament visible.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable de l’tractament

GABINET CASAS SL

Direcció de l’responsable

Avinguda Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)

Finalitat

Les seves dades seran utilitzades per poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.

Publicitat

Només li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l’efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l’efecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregir-la i eliminar-la, tal com s’explica a la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.

Informació addicional

Més informació a l’apartat “LES SEVES DADES ASSEGURANCES” de la nostra pàgina web.

CAPA 2 INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació s’ha de facilitar a l’usuari a través d’un enllaç disponible a la pàgina web, sota la denominació “LES SEVES DADES ASSEGURANCES”. Aquest enllaç ha d’estar disponible, preferiblement, en la part de dalt de la pàgina web, per facilitar la seva visibilitat i accessibilitat.

LES SEVES DADES ASSEGURANCES

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals .

A Europa ia Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

 • Sobre nosaltres
  • La nostra denominació: GABINET CASAS SL
  • El nostre CIF / NIF: B25436858
  • La nostra activitat principal: Assessoria fiscal, comptable, laboral
  • La nostra direcció: Avinguda Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)
  • El nostre telèfon de contacte: 973236849
  • La nostra adreça de correu electrònic de contacte: casas@becasar.com
  • La nostra pàgina web: bcs.com

Per a la seva c onfiança i seguretat, l’informem que som una entitat inscrita al Registre Mercantil.

Estem a la seva disposició, no dubti en contactar amb nosaltres.

 • ¿ Per què hem de fer servir les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 • Per què necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caixes que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

 • Qui va a conèixer la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, a l’marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

 • Com anem a protegir les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs en tot moment.

 • ¿Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per als seus dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per als seus dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li demanarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

 • Durant quant de temps anem a conservar les seves dades ?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

 • Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, la, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-lo.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per emplenar.

Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ).

 • Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu dia va estar interessat / da en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-hi constar mitjançant el formulari d’oposició a l’tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

 • En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

C / Rosselló , 214, Esc. A, 1r 1a

08008-Barcelona

  • Via telefònica:

Tel. 93 552 78 00

Fax. 93 552 78 30

Fer una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 • ¿Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb fins de prestació de servei, comercials o d’altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 • ¿Farem servir les seves dades per a altres fins?

La nostra política és no fer servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que li hem explicat. Si, però, necessitéssim utilitzar les seves dades per a activitats diferents, sempre li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a l’respecte.

CASILLAS OBTENCIÓ CONSENTIMENT

PERMISOS (MARQUE LA CASELLA CORRESPONENT EN CAS AFIRMATIU):

  • Consento l’ús de les meves dades per a les finalitats indicades en la política de privacitat “LES SEVES DADES ASSEGURANCES”.
  • Consento l’ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat.